فایل word ارزیابی ارتباط عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزیابی ارتباط عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

در این پژوهش, به منظور سنجش کیفیت حسابداری از معیار تحریفات حسابداری استفاده شده است. تحریفات حسابداری درپنج گروه تحریفات مالیاتی, تحریف در برآوردهای حسابداری, تحریف در قوانین, تحریف در روش های حسابداری و سایرتحریفات طبقه بندی شده است. همچنین به منظور اندازهگیری اندازه حسابرس, مؤسسات حسابرسی عضوجامعه حسابداران رسمی درزمره حسابرس کوچک وسازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد وقدمت بیشتر درزمره حسابرس بزرگ قرار می- گیرد. در رابطه با استقلال حسابرس, سازمان حسابرسی به عنوان یک مؤسسه بزرگ که به دلیل اینکه از نظر مالی چندانتحت تأثیر حق الزحمه نبوده مستقل از صاحبکار حسابرسی بوده وتحریفات با اهمیت کشف شده را بدرستی گزارش می کنند. اما در مقابل مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ادامه موجودیت خود را در گرو حق الزحمه های حسابرسیوافزایش تعداد مشتریان خود می بینند , لذا چندان مستقل به نظر نمی رسند. پس به منظور اندازهگیری استقلال حسابرس, سازمان حسابرسی به دلیل اینکه از نظر مالی چندان تحت تأثیر حق الزحمه نبوده مستقل از صاحبکار حسابرس, دارایاستقلال بوده و مؤسسات حسابرسی عضوجامعه حسابداران رسمی به دلیل اینکه ادامه موجودیت خود را در گرو حق الزحمههای حسابرسی وافزایش تعداد مشتریان خود می بینند, فاقد استقلال بوده است. روش مورد استفاده, روش پژوهش دو وجهی)از نوع مقایسه ای( بوده و تحلیل های آماری بر اساس آزمون رگرسیون لجستیک صورت گرفته, که نتایج حاکی از رابطه معنادار بین کیفیت حسابرسی و استقلال حسابرسو اندازه حسابرس می باشد

لینک کمکی