فایل word ویژگی های روانسنجی آزمون تجدیدنظر شده مهارت های دیداری-حرکتی (TVMS-R)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ویژگی های روانسنجی آزمون تجدیدنظر شده مهارت های دیداری-حرکتی (TVMS-R) :
نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي توانمندسازي فردي اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی آزمون مهارت های دیداری حرکتی (TVMS-R) در گروهی از دانش آموزان پیش دبستانی, ابتدایی و راهنمایی شهر شیراز بود. تعداد 150 و ( 77 پسر و 73 دختر) از طریق نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. پایایی آزمون از چهار روش دوباره سنجی, تنصیفی, آلفای کرونباخ و فرمول کودرریچاردسون به ترتیب 0/77 و 0/96 و 0/94 و 0/95 بدست آمد. روایی از طریق روش روایی همزمان, تغییرات نمرات با افزایش سن, همسانی درونی و تحلیل عوامل بدست آمد. همبستگی با آزمون بندرگشتالت و زیرآزمون های عملی وکسلر WISC-R و WPPSI معنادار بود. همبستگی بین طبقات خطا از 0/61 تا 0/84 و هر طبقه با کل طبقات از 0/78 تا 0/95 متغییر بود. نمرات گروه های سنی تفاوت معناداری را نشان داد. تحلیل عوامل با استفاده از روش محور اصلی و چرخش اوبلیمن بیانگر وجود یک عامل کلی است که 76/28 درصد واریانس کل آزمون را تبیین می نماید.

لینک کمکی