فایل word ویژگی های شخصیتی و سبک دلبستگی مادران با اختلال اوتیسم و کودکان عادی کد مقاله324

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ویژگی های شخصیتی و سبک دلبستگی مادران با اختلال اوتیسم و کودکان عادی کد مقاله324 :
نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي توانمندسازي فردي اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

زمینه مسئله: بررسی ها نشان می دهند که والدین کودکان با اخت لال های گستره اوتیسم بیش از والدین کودکان با اختلال های روان شناختی دیگر, در معرض فشارهای روانی ناشی از داشتن کودک ناتوان قرار دارند. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک دلبستگی مادران کودکان اوتیسم و کودکان عادی انجام شد. روش: مطالعه حاضر از نوع توصیفی - علی مقایسه ای است. جامعه پژوهش شامل مادران کودکان مبتلا به اوتیسم بودند که به مراکز روان شناختی شهر رشت مراجعه کردند. تعداد 20 مادر بر اساس کسب نمرات لازم در پرسشنامه های ویژگی های شخصیتی نئو و سبک دلبستگی بزرگسال انتخاب شدند. 20 مادر کودکان عادی نیز بر این اساس با گروه اصلی همتا شدند. یافته ها: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که میانگین نمرات روان رنجورخویی به طور معناداری در مادران کودکان اوتیسم نسبت به مادران کودکان عادی بالاتر است (p<0/001) همچنین میانگین نمرات سبک دلبستگی ایمن (f=51/08) به طور معناداری در گروه اول در مقایسه با گروه دوم کم تر است (p<0/001). نتیجه گیری: توجه به نقش و اهمیت تجارب اولیه و ویژگی های شخصیتی در واکنش های متفات افراد به رویدادهای گون اگون زندگی و تعامل والد- کودک اهمیت به سزایی دارد.

لینک کمکی