فایل word همه گیر شناسی مشکلات ادراکی-حرکتی کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word همه گیر شناسی مشکلات ادراکی-حرکتی کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر :
نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي توانمندسازي فردي اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

دربرنامه ریزی آموزشی کودکان عقب مانده ذهنی ارزیابی از مشکلات ادراکی - حرکتی یکی از حوزه هایی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.هدف اصلی پژوهش حاضر همه گیر شناسی مشکلات حرکتی - دیداری,ادراک دیداری و شنیداری دانش آموزان عقب مانده آموزش پذیر است.روش: پژوهش حاضر از نوع زمینه یابی است. با استفاده ازنمونه گیری خوشه ای از پنج منطقه جغرافیایی تهران در مجموع 386 دانش آموز از پایه های آمادگی تا پنجم انتخاب شدند, سپس آزمون های گشتالت دیداری - حرکتی بندر , ادراک دیداری فراستیگ و تشخیص شنیداری وپمن بر روی دانش آموزان اجرا شد.نتایج:.در آزمون های گشتالت دیداری- حرکتی بندر , تشخیص شنیداری افرادی که بالای صدک 75 ودر آزمون ادراک دیداری نیز دانش آموزانی که در زیر صدک 25 قرار داشتند مشکدار در نظر گرفته شدند.نتیجه گیری:روند رشد ادراکی - حرکتی بیانگر تاخیر کودکان عقب مانده ذهنی در این زمینه است.

لینک کمکی