فایل word عوامل مؤثر بر بحران اوکراین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عوامل مؤثر بر بحران اوکراین :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مجازي بين المللي تحولات جديد ايران و جهان

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در الگوی نظم هژمونیک, مناطق به صورت سلسله مراتبی, تابعه ای از سیستم هژمونیک می باشند و کنترل یکپارچه مناطق از سوی هژمون سیستم واحد بین الملل را به وجود می آورد. بدین ترتیب میزان استقلال و نفوذناپذیری مناطق, با اسنجام ساختاری آنها در تعامل است. اروپای شرقی به عنوان منطقه ای از سیستم بین الملل کانون تعارضات و رقابت ژئوپلیتیک در سیستم بین الملل می باشد. از این رو, اوکراین به عنوان کشوری که در این منطقه واقع شده به دلیل توان تأثیرگذاری بر جایگاه سیستمی واحدها, دارای اهمیت ژئوپلیتیکی است. این اهمیت ژئوپلیتیکی فرصت ها و تهدیداتی را متوجه این کشور نموده است. در بعد تهدیدات می توان به رقابت برای تسلط بر این کشور اشاره کرد. حال سئوال اصلی پژوهش این است که چه عواملی موجب بروز بحران در اوکراین شده است ؟ در پاسخ به سئوال این فرضیه مطرح می شود که هژمونیک بودن الگوی نظم در سیستم بین الملل, ضعیف بودن ترتیبات بومی و منطقه ای در اروپای شرقی, نفوذپذیری منطقه در برابر عوامل سیستمی ( هژمون ) اهمیت ژئوپلیتیکی اوکراین در چرخه رقابت های سیستمی میان هژمون منطقه ای ( روسیه ) و هژمون جهانی ( آمریکا ) موجب بروز بحران در اوکراین شده است. این پژوهش با روش قیاسی به بررسی و تبیین رابطه میان نظم هژمونیک و بحران اوکراین می پردازد. مهمترین یافته این مقاله این است که بحران اوکراین از تعامل مجموعه عوامل در سه سطح جهانی ( هژمونیک بودن الگوی نظم ), منطقه ای ( موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه و نفوذپذیری آن ), داخلی ( ویژگی های متمایز درونی و موقعیا برتر منطقه ای اوکراین ) شکل گرفته است.

لینک کمکی