فایل word آسیب شناسی روانی سازمان های ورزشی استان اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word آسیب شناسی روانی سازمان های ورزشی استان اصفهان :
نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره ملي دوسالانه روانشناسي صنعتي و سازماني ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

این تحقیق باهدف بررسی میزان اسیب های روانی سازمانی درسازمان های ورزشی استان اصفهان انجام شد ازبین 381 نفر کلیه کارکنان ادارات تربیت بدنی استان اصفهان درسال 1388 195نفر براساس جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه درنظر گرفته شدند و به وسیله روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند ابزار اندازه گیری تحقیق پرسشنامه تشخیص اسیبهای روانی سازمانی کامکار 1385 بود که درجامعه ایرانی هنجاریابی شده است برای تجزیه و تحلیل داده ها ازامارتوصیفی استفاده شد نتایج نشان داد ادارات تربیت بدنی استان اصفهان ازنظر اسیب روانی سازمانی ازاختلال سازمان بدبین اختلال سازمان وسواسی و اختلال سازمان مضطرب درحدزیاد رنج می برند و همچنین ازنظر اختلال سازمان افسرده و اختلال سازمان روان پریش درحدمتوسط و ازنظر اختلال سازمان نمایشی درحدکم برخوردار بوده اند

لینک کمکی