فایل word ابعادعدالت سازمانی ادراک شده بارفتارهای ضدتولید کارکنان درشهراصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ابعادعدالت سازمانی ادراک شده بارفتارهای ضدتولید کارکنان درشهراصفهان :
نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره ملي دوسالانه روانشناسي صنعتي و سازماني ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور بررسی رابطه عدالت سازمانی ادراک شدهب ا رفتارهای ضدتولید کارکنان سازمان های صنعتی شهراصفهان به مرحله اجرا درامد بعنوان گروه نمونه تعداد 306نفر ازکارکنان سازمان های مذکور به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند جهت سنجش متغیرهای پژوهش ازدوپرسشنامه عدالت سازمانی هالند 2002 و رفتارهای ضدتولید هالند 2003 استفاده گردید روشهای اماری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون همزمان جهت تجزیه و تحلیل داده ها به کارگرفته شدند نتایج حاکی ازآن بودند که دومولفه عدالت سازمانی یعنی عدالت رویه ای و عدالت تعاملی مبتنی برهمکاران آن همبستگی مثبت و معناداری باهریک ازحیطه های رفتارهای ضدتولیدیعنی رفتارهای ضدتولید معطوف به سازمان و رفتارهای ضدتولید معطوف به همکاران دارند نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نیز حاکی ازآن بود که عدالت سازمانی تعاملی مبتنی برهمکاران بارفتارهای ضدتولید معطوف به سازمان و همکاران دارای همبستگی چندگانه معناداری است

لینک کمکی