فایل word ادراک کارکنان زن ازرابطه ی ابعادروانشناختی شرکت ملی پالایش وپخش فراورده های نفتی ایران با اختلالات عملکردی مدیران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ادراک کارکنان زن ازرابطه ی ابعادروانشناختی شرکت ملی پالایش وپخش فراورده های نفتی ایران با اختلالات عملکردی مدیران :
نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره ملي دوسالانه روانشناسي صنعتي و سازماني ايران

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

آسیب شناسی سازمانی وعملکردی ازجمله مقوله هایی است که میتواند علاوه برتوجیه بسیاری ازنارسایی ها درسازمان رشد وتعالی سازمان را نیزتبیین و تضمین نماید باتوجه به آنکه کارکنان زن سهم عمده ای ازنیروی انسانی سازمان ها راتشکیل میدهند ادراکات و نگرش آنان نسبت به اسیب های سازمانی و اختلالات عملکردی مدیران میتواند نقش عمده ای درشناسایی این عوامل و تلاش درجهت بهبود آنها داشته باشد درپژوهش حاضربه بررسی ادراک کارکنان زن ازرابطه ی ابعادروانشناختی سازمان براساس نظریه کتس دو وریس بااختلالات عملکردی مدیران براساس نظریه ی هورنای پرداخته شدها ست نمونه ی این پژوهش 74نفر ازکارکنان زن درشرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران می باشد که بطور تصادفی ساده ازمیان کارکنان زن درشعب سه گانه ی تهران انتخاب شدند ابزارهای پژوهش شامل مقیاس تعیین ابعادروانشناختی سازمان و مقیاس اختلالا ت عملکردی مدیران بوده است یافته ها نشان داد که بین ابعادروانشناختی سازمان و ابعاداختلالات عملکردی مدیران ازدیدگاه کارکنان زن رابطه معناداری وجود دارد p£0/05 همچنین براساس نتایج حاصل ازرگرسیون به روش گام به گام اختلال دوری گزینی ازاختلالات عملکردی مدیران قادر به پیش بینی ابعاد روانشناختی نمایشی افسرده اسکیزوئید - پارانوئید و افسرده - اسکیزوئید و به همراه اختلال مهارکنندگی قادر به پیش بینی بعدپارانوئیا وسواس شده است همچنین اختلال مهارکنندگی قادر به پیش بینی بعد نمایشی شده است

لینک کمکی