فایل word ارتباط احترام سازمانی و تعهدسازمانی درکارکنان یک سازمان صنعتی درشهرشیراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتباط احترام سازمانی و تعهدسازمانی درکارکنان یک سازمان صنعتی درشهرشیراز :
نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره ملي دوسالانه روانشناسي صنعتي و سازماني ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

درپژوهش حاضررابطه احترام سازمانی با تعهدسازمانی بررسی میشود طبق فرضیه پژوهش احترام سازمانی باسه بعدتعهد عاطفی مستمر هنجاری رابطه مثبت دارد نمونه پژوهش شامل 112 نفر ازکارکنان یک سازمان صنعتی درشهرشیرازبود که بصورت تصادفی انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند ازپرسشنامه احترام سازمانی و تعهدسازمانی پاسخ دادند برای تحلیل داده ها ازروش اماری ضریب همبستگی استفاده شد نتایج نشان داد که بین احترام سازمانی با هرسه بعد تعهد رابطه مثبت وجود دارد که به ترتیب برای تعهدعاطفی مستمر وهنجاری برابر 0/43و0/31و0/27 بودند P<0/01

لینک کمکی