فایل word ارتباط ویژگیهای جمعیت شناختی باسبک رهبری وظیفه گرا انسان گرا ویژگیهای شخصیتی و رفتارشهروندی سازمانی OCB مدیران و سرپرستان کارخانه های اسپاهان کوشا و فولادحجم اصفهان درسال 1388

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتباط ویژگیهای جمعیت شناختی باسبک رهبری وظیفه گرا انسان گرا ویژگیهای شخصیتی و رفتارشهروندی سازمانی OCB مدیران و سرپرستان کارخانه های اسپاهان کوشا و فولادحجم اصفهان درسال 1388 :
نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره ملي دوسالانه روانشناسي صنعتي و سازماني ايران

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

هدف ازاین پژوهش بررسی ارتباط ویژگیهای جمعیت شناختی باسبک رهبری وظیفه گرا انسان گرا ویژگیهای شخصیتی و رفتارشهروندی سازمانی OCB مدیران و سرپرستان کارخانه های اسپاهان کوشا و فولادحجم درشهراصفهان درسال 1389 بود روش پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی بوده است جامعه اماری شامل کارخانه های ریخته گری اسپاهان کوشا و فولادحجم ازمنطقه محموداباد اصفهان بوده است که ازبین آنها کلیه افراد شامل 73مدیروسرپرست نمونه اماری را تشکیل دادند ابزارهای اندازه گیری دراین پژوهش جمعا 4پرسشنامه شامل پرسشنامه های جمعیت شناختی ازمون 35سوالی رهبری پرسشنامه 60سوالی ویژگیهای شخصیتی و پرسشنامه 16سوالی رفتارهای شهروندی سازمانی بوده است تجزیه و تحلیل داده ها بااستفاده ازامارتوصیفی و استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و t مستقل دوگروهی و تحلیل واریانس انجام شد نتایج نشان داد بین سن باروان رنجورخویی P<0/05پذیرا بودن P<0/01 سازگاری P<0/01 مسئولیت پذیری P<0/01 OCBI P<0/01 و OCBG P<0/01 رابطه معناداری وجود داردهمچنین بین سابقه باروان رنجورخویی P<0/05 پذیرابودن P<0/01 و سازگاری P<0/01 رابطه معناداری وجود دارد

لینک کمکی