فایل word الگوی معادلات ساختاری روابط بین ویژگی های شخصیتی وفاداری رضایت و اعتمادبه مدرسه باتعهد دانش آموزان دختردوره ی متوسطه مدارس غیردولتی شهراصفهان: تبیین نظریه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word الگوی معادلات ساختاری روابط بین ویژگی های شخصیتی وفاداری رضایت و اعتمادبه مدرسه باتعهد دانش آموزان دختردوره ی متوسطه مدارس غیردولتی شهراصفهان: تبیین نظریه :
نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره ملي دوسالانه روانشناسي صنعتي و سازماني ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضرالگوی معادلات ساختاری روابط بین ویژگیهای شخصیتی وفاداری رضایت و اعتمادبه مدرسه باتعهد دانش آموزان دختر دوره متوسطه مدارس غیردولتی شهراصفهان است جامعه اماری این پژوهش را کلیه دانش اموزان دختر مدارس غیردولتی نواحی پنج گانه شهراصفهان درسال تحصیلی 88-1387 تشکیل میدادند که براساس روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای و بااستفاده ازجدول تعیین حجم نمونه کوهن و همکاران 2001 و تعداد 340نفر ازبین آنها انتخاب شدند روش تحقیق علی و ازنوع همبستگی است جهت گرداوری داده ها ازپنج پرسشنامه پرسشنامه وفاداری هلگسن ونست 2007 پرسشنامه اعتمادگاربارینو وجانسون 1999 پرسشنامه تعهد باو و متیزیفریس 2007 پرسشنامه رضایت گرملر و گونیر 2000 و پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی مک گرا و کاستا 1987 استفاده گردید روایی صوری و محتوای ابزارهای استفاده شده دراین پژوهش برطبق نظر متخصصین موردتایید قرارگرفتند نتایج معادلات ساختاری حاکی ازاین است که اعتمادوفاداری و رضایت دارای اثرمستقیم برتعهد هستند و ثبات عاطفی نیزازطریق تاثیر مستقیم بررضایت دارای اثرغیرمستقیم برتعهد می باشد

لینک کمکی