فایل word ارائه مدل استراتژیک کسب موفقیت در سازمانهای دانش بنیان در ایران مورد مطالعه:پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه مدل استراتژیک کسب موفقیت در سازمانهای دانش بنیان در ایران مورد مطالعه:پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی ایران :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس مديريت دانش

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر , بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار, بر صنایع دانش بنیان و بهره گیری از این دانش منحصر به فرد خود در توسعه اقتصادی سرمایه گذاری نموده اند. در این پژوهش , با بررسی مطالعاتی پیرامون چند سازمان دانش بنیان در داخل و خارج کشور , عوامل کلیدی موفقیت در آنها شناسایی شده و رابطه بین این عوامل کلیدی و دستیابی به موفقیت در پژوهشکدهمهندسی سازمان فضایی ایران بررسی گردید. این تحقیق از نظر هدف , کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده به صورت توصیفی پیمایشی انجام شده است . جامعه آماری این تحقیق , کارکنان و مدیران ارشدبخشهای مختلف پژوهشکده مهندسی می باشد. ابزارهای گردآوری اطلاعات , شامل بررسی کتابخانه ای , مصاحبه و پرسشنامه بوده است .با تحلیل داده های جمع آوری شده توسط spss و آزمون تی تک نمونه ایبر روی فرضیه ها , چهار فرضیه اصلی پژوهش تایید گردید. به عبارت دیگر با تحقق سطح معنی دار ) P <0.01 ( در تمام این فرضیه ها , با احتمال 59 درصد می توان ادعا کرد رابطه معنی دار و مثبتی بین چهار متغیر مستقل راهبردهای مدیریت , ساختارسازمانی , فرهنگ سازمانی و زیرساختهای فناوری و پشتیبانی مالی با متغیر وابسته موفقیت در پژوهشکده مهندسی که یک شرکت دانش بنیان است , وجود دارد

لینک کمکی