فایل word مقاله مقایسه دقت اندازه گیری طول کارکرد با استفاده از سه روش گوناگون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مقایسه دقت اندازه گیری طول کارکرد با استفاده از سه روش گوناگون :

فایل word مقاله مقایسه دقت اندازه گیری طول کارکرد با استفاده از سه روش گوناگون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در تابستان 1389 در مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از صفحه 71 تا 79 منتشر شده است.
نام: مقایسه دقت اندازه گیری طول کارکرد با استفاده از سه روش گوناگون
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رادیوگرافی دیجیتال
مقاله Root ZX
مقاله طول کارکرد
مقاله فیلم رادیوگرافی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذکایی سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحت نژاد مهسان
جناب آقای / سرکار خانم: پریرخ مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: افتخارواقفی سیدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعلی زاده سکینه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: یکی از مهمترین مراحل در انجام درمان ریشه تعیین طول دقیق کانال می باشد. وسایل و روش های گوناگونی بدین منظور معرفی شده اند که از این میان می توان به دستگاه های اپکس یاب الکترونیکی و سیستم های مختلف رادیوگرافی اشاره نمود. این مطالعه با هدف بررسی دقت سیستم الکترونیکی =EAL)و (Electronic Apex Locator مقایسه دو روش استفاده از فیلم رادیوگرافی (Radiographic Film =RF) و سیستم دیجیتالی (Digital Radiography =DR) از نوع (RVG) Radiovisiography در تعیین طول کارکرد انجام گرفت.
مواد و روشها: در این مطالعه تجربی از قطعات فک سه جسد انسان شامل 36 دندان استفاده شده, در مجموع تحقیق بر روی 38 کانال انجام گرفت. ابتدا فایل در کانال ها قرار داده شد تا بوق ممتد ازEAL شنیده شود سپس فایل در پالپ چمبربا چسب سیانوآکریلات ثابت گردید. آنگاه تصاویر با دو روش رادیوگرافی معمولی و دیجیتالی تهیه شدند. جهت مقایسه دقت تعیین طول کارکرد با سیستم الکترونیکی و دو روش رادیوگرافی و همچنین تعیین محل اپکس اناتومیک (Anatomic Apex =AA) , پس از سایش نوک ریشه ها از مشاهده مستقیم بوسیله استریومیکروسکوپ به عنوان gold standard استفاده گردید. جهت بررسی ضریب توافق از روش آماری observed correlation coefficient و همچنین جهت بررسی معنی دار بودن آن از نظر آماری از ضریب همبستگی اسپیرمن (spearman nonparametric correlation coefficient استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که دقت دستگاه
Root ZX در حالت 5/0± میلی متر قابل قبول و به میزان 100% بود. میزان توافق مشاهده بین CR با DR,DR با EAL, RF باEAL , به ترتیب 6/73, 2/55, 6/52 بود. ضریب همبستگی Spearman بین RF با DR,DR با EAL, RF باEAL تفاوت معنی دار آماری را نشان می دادP<0.05 ) )
نتیجه گیری: نتایج نشان دادند که می توان از Root ZX به عنوان وسیله قابل اعتمادی جهت تعیین طول کارکرد استفاده نمود. همچنین, می توان از DR به جای RF استفاده نمود.

لینک کمکی