فایل word مقاله بررسی قدرت تشخیصی فیلم های رادیوگرافی E,F و D در تشخیص پوسیدگی های بین دندانی در محیط آزمایشگاهی (in vitro)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی قدرت تشخیصی فیلم های رادیوگرافی E,F و D در تشخیص پوسیدگی های بین دندانی در محیط آزمایشگاهی (in vitro) :

مقاله بررسی قدرت تشخیصی فیلم های رادیوگرافی E,F و D در تشخیص پوسیدگی های بین دندانی در محیط آزمایشگاهی (in vitro) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در تابستان 1389 در مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از صفحه 64 تا 70 منتشر شده است.
نام: بررسی قدرت تشخیصی فیلم های رادیوگرافی E,F و D در تشخیص پوسیدگی های بین دندانی در محیط آزمایشگاهی (in vitro)
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوسیدگی
مقاله فیلم های رادیوگرافی
مقاله تشخیص

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیک نشان سیما
جناب آقای / سرکار خانم: مشهدی عباس فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده باغبان علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاهوی لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: امروزه محققان در جهت افزایش دقت تشخیصی رادیولوژی و کاهش تابش, گیرنده های تصویر متفاوتی را مورد استفاده قرار می دهند. این مطالعه با هدف تعیین دقت تشخیصی فیلم های رادیوگرافی D, Eو F در تشخیص پوسیدگی های بین دندانی در محیط آزمایشگاهی صورت گرفت.
مواد و روشها: در این مطالعه تشخیصی آزمایشگاهی, 75 مولر و پرمولر انسانی در 25 بلوک سه تایی قرار گرفتند. رادیوگرافی ها با سه نوع فیلم D, Eو F در شرایط استاندارد تهیه شدند. سه رادیولوژیست فیلم ها را مشاهده و وجود یا عدم وجود پوسیدگی و عمق آن را مشخص نمودند. دندان ها از مزیال تا دیستال برش داده شده و با استریومیکروسکوپ بررسی شدند. مقایسه داده ها با استفاده از شاخص های تشخیصی و آزمون آنالیز واریانس انجام شد.
یافته ها: حساسیت فیلم D برابر 65/69%, ویژگی آن 100%, دقت آن 85/73%, ارزش اخباری مثبت آن 100% و ارزش اخباری منفی آن برابر 72/34% بود. شاخص های فوق در فیلم E به ترتیب برابر 30/71%, 44/94%, 43/74%, 14/98% و 94/33% و در فیلم F به ترتیب برابر 85/64%, 44/94%, 89/68%, 67/98% و 88/29% بوده است. آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد عمق ضایعات پوسیدگی تفاوت معنی داری برحسب نوع فیلم و مشاهده گر نداشته است. در مقایسه مقادیر عمق ضایعه تعیین شده توسط مشاهده گران در فیلم ها با استاندارد طلایی با paired t test تفاوت معنی داری به دست نیامد.
نتیجه گیری: این تحقیق نشان داد قدرت تشخیص پوسیدگی در سه فیلم D, Eو F تفاوت معنی داری نداشته است. با در نظر گرفتن اشعه دریافتی کمتر بیمار با فیلم F, استفاده از آن توصیه می گردد.

لینک کمکی