فایل word مقاله اثر دیازوکساید بر فراساختار کورتکس پاریتال موش صحرایی بعد از ایسکمی #8211; ریپرفیوژن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثر دیازوکساید بر فراساختار کورتکس پاریتال موش صحرایی بعد از ایسکمی #8211; ریپرفیوژن :

فایل word مقاله اثر دیازوکساید بر فراساختار کورتکس پاریتال موش صحرایی بعد از ایسکمی #8211; ریپرفیوژن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در تابستان 1389 در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه 9 تا 13 منتشر شده است.
نام: اثر دیازوکساید بر فراساختار کورتکس پاریتال موش صحرایی بعد از ایسکمی – ریپرفیوژن
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایسکمی ریپرفیوژن
مقاله فراساختار
مقاله میتوکندری
مقاله دیازوکساید
مقاله گلی بنکلامید
مقاله کورتکس
مقاله مغز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاتبی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: فراهانی پاد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی ‌مقدم محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی زاده مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی هما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تاکنون درمان دارویی موثری برای جلوگیری از کاهش نورون ها بعد از صدمات مغزی مشخص نشده است. در این مطالعه اثر دیازوکساید به عنوان تعدیل کننده های کانال پتاسیم میتوکندریایی بر تغییرات فراساختاری نورون ها بعد از ایسکمی-ریپرفیوژن بررسی شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی موش های صحرایی نر نژاد ویستار به صورت تصادفی در 8 گروه 3 تایی شامل گروه شم, گروه حامل, گروه های 1, 5 و 25 میلی گرم/کیلوگرم گلی بنکلامید و گروه های 2, 6 و 18 میلی گرم/کیلوگرم دیازوکساید گروه بندی شدند. حیوانات گروه های مداخله (دوم تا هشتم) 2 ساعت بعد از تزریق تحت جراحی انسداد چهار رگ اصلی خون دهنده به مغز به مدت پانزده دقیقه قرار گرفتند. بعد از 24 ساعت ریپرفیوژن, بررسی فراساختاری نورون ها شامل تغییرات هسته و میتوکندری توسط میکروسکوپ الکترونی انجام شد.
یافته ها: تغییرات مورفولوژیک فراساختاری پاتولوژیک شامل تورم میتوکندریایی و صدمه به کریستاها و هسته متراکم در نورون ها به دنبال ایسکمی رخ داد. در گروه هایی که گلی بنکلامید دریافت کرده بودند؛ تغییرات مورفولوژیک فراساختاری شدید بوده است. این تغییرات در حیواناتی که دوز بیشتری از گلی بنکلامید را دریافت کرده بودند؛ بیشتر مشاهده شد. در حیوانات آزمایشگاهی که دیازوکساید را به میزان 8 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن دریافت کرده بودند؛ تغییرات موفورلوژیک فراساختاری پاتولوژیک هسته و میتوکندری کاهش واضحی داشت. کاهش عوارض ناشی از ایسکمی در گروه های دریافت کننده 2 و 6 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن دیازوکساید مشاهده نشد.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که دیازوکساید با دوز 18 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن در موش های صحرایی دارای نقش حفاظتی در برابر تغییرات فراساختاری نورون ها شامل تخریب میتوکندری و تغییرات ظاهری آپوپتیک ناشی از ایسکمی می باشند.

لینک کمکی