فایل word مقاله بررسی تاثیر آموزش بر اصلاح سبک زندگی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی دارای اضافه وزن شهرستان ارومیه درسال 1388

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی تاثیر آموزش بر اصلاح سبک زندگی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی دارای اضافه وزن شهرستان ارومیه درسال 1388 :

فایل word مقاله بررسی تاثیر آموزش بر اصلاح سبک زندگی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی دارای اضافه وزن شهرستان ارومیه درسال 1388 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در بهار 1389 در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه 290 تا 295 منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آموزش بر اصلاح سبک زندگی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی دارای اضافه وزن شهرستان ارومیه درسال 1388
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله سبک زندگی
مقاله دختران دانش آموز
مقاله اضافه وزن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تعداد زیادی از دانش آموزان دارای اضافه وزن در کشورهای جهان سوم به دلیل فقدان آموزش دچار عوارض جسمی و روانی می گردند. هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر آموزش بر اصلاح سبک زندگی دانش آموزان دختر دارای اضافه وزن در مقطع ابتدایی شهرستان ارومیه در سال 1388 بود.
روش ها: در این پژوهش نیمه تجربی, ابتدا دانش آموزان با استفاده از متر و وزنه و منحنی صدک نمایه توده بدنی(BMI) برای دختران 18-2 سال ارزیابی شده و افراد با نمایه توده بدنی بیشتر از 85% به عنوان اضافه وزن تلقی شدند. خصوصیات دموگرافیک و سبک زندگی (مانند عادات و سرعت غذا خوردن, خوردن تنقلات, نوع و میزان فعالیت فیزیکی) با استفاده از پرسشنامه محقق ساز جمع آوری گردید. سپس آموزش سبک صحیح زندگی در 6 جلسه 1 ساعتی به دانش آموزان داده شد. یک ماه پس از آخرین جلسه آموزشی ارزیابی مجدد با همان فرم اولیه انجام گرفت. آزمون های آماری مورد استفاده ویلکاکسون و تی زوج بودند.
یافته ها: در انتهای بررسی اولیه, 95 دانش آموز دختر مقطع ابتدایی با BMI بالای 85% انتخاب شدند. اکثر شرکت کنندگان 105-11 سال سن داشتند. میانگین نمره سبک زندگی قبل از آموزش 1731±4624 بود که بعد از آموزش 1364±5633 شد. آموزش ما بر مواردی چون خوردن در هنگام تماشای تلویزیون, خوردن تنقلات, بازی با رایانه هنگام فراغت اثر معنی دار و اصلاح کننده رفتار داشت (P£005). ولی تاثیر معنی داری در انجام ورزش علاوه بر فعالیت بدنی روزانه و یا ورزش هنگام اوقات فراغت, نداشت (به ترتیب P=0.63 و P=0.25 بود).
نتیجه گیری: آموزش سبک صحیح زندگی به دانش آموزان دارای اضافه وزن در سنین مقطع ابتدایی می تواند در اصلاح رفتارهای تغذیه ای آنان مناسب باشد
.

لینک کمکی