فایل word مقاله شناسایی ملکولی و سروتایپینگ O در سویه های اشریشیاکلی مولد ورو توکسین در عفونت های ادراری در شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله شناسایی ملکولی و سروتایپینگ O در سویه های اشریشیاکلی مولد ورو توکسین در عفونت های ادراری در شهر تهران :

فایل word مقاله شناسایی ملکولی و سروتایپینگ O در سویه های اشریشیاکلی مولد ورو توکسین در عفونت های ادراری در شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در فروردین و اردیبهشت 1389 در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از صفحه 39 تا 44 منتشر شده است.
نام: شناسایی ملکولی و سروتایپینگ O در سویه های اشریشیاکلی مولد ورو توکسین در عفونت های ادراری در شهر تهران
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشریشیاکلی
مقاله ورو توکسین
مقاله PCR
مقاله سروتایپینگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجری امیری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: بمبئی بیژن
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی بیدهندی سهیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و اهداف: باکتری اشریشیا کلی مولد سم وروتوکسین عامل بیماری های مهمی در انسان می باشد. بررسی حضور و شیوع ژن های کد کننده سموم مذکور در سویه های جداشده از عفونت های ادراری با توجه به سرو تایپ O آنها از اهداف این بررسی بوده اند.
روش بررسی: از تعداد 300 نمونه ادرار افراد مبتلا به عفونت ادراری, اشریشیا کلی از طریق کیت تشخیصی انتروباکتریاسه شناسایی گردید. برای سروتایپینگ, بترتیب سویه ها با آنتی سرم پلی والان و منو والان مورد آزمون قرار گرفتند. سویه های مول وروتوکسین از طریق PCRمشخص شدند و با کشت سویه ها در محیط سوربیتول مکانکی آگار, سرو تایپ های O157 از گروه های غیر O157 تفکیک شدند. برای نشان دادن بیان ژنهایvtx2, vtx1 از روش آگلوتیناسیون سریع و پاسیو لاتکس استفاده گردید.
یافته ها: از کل نمونه های ادراری, 180 مورد از نظر اشریشیاکلی کشت مثبت داشتند که از آنها 158 مورد واحد ژنهایویروالانس بودند و همه آها بعد از کاربرد روش آگلوتیناسیون سریع و پاسیولاتکس, اثر سمی نشان دادند. 24 درصد نمونه ها بصورت گروه
O157 و 76 درصد بصورت گروه غیر O157 طبقه بندی شدند. شایعترین ژنهای ویروالانس در سویه های O26 یافت شدند که واجد ژنهای vtx1 بودند.
نتیجه گیری: یافته های ما نشان داد که شیوع سویه های مولد سم ورو توکسین غیر O157 عامل عفونت ادراری جدا شده در شهر تهران بیشتر از سویه های O157 بوده است. استفاده از روش های PCR و ایمونولوژیک امکان شناسایی دقیقتر سویه های مولد ورو توکسیکوژنیک O157از غیر O157 را میسر می سازد.

لینک کمکی