فایل word مقاله تغییرات بیوشیمیایی, الکتریکی و عملکردی قلب مردان غیر ورزشکار پس از یک وهله فعالیت ورزشی ایزومتریک بیشینه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تغییرات بیوشیمیایی, الکتریکی و عملکردی قلب مردان غیر ورزشکار پس از یک وهله فعالیت ورزشی ایزومتریک بیشینه :

فایل word مقاله تغییرات بیوشیمیایی, الکتریکی و عملکردی قلب مردان غیر ورزشکار پس از یک وهله فعالیت ورزشی ایزومتریک بیشینه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در فروردین و اردیبهشت 1389 در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از صفحه 26 تا 32 منتشر شده است.
نام: تغییرات بیوشیمیایی, الکتریکی و عملکردی قلب مردان غیر ورزشکار پس از یک وهله فعالیت ورزشی ایزومتریک بیشینه
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایزوآنزیم کراتین کیناز
مقاله الکتروکاردیوگرام
مقاله حاصل ضرب مضاعف
مقاله فعالیت ورزشی ایزومتریک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوررضی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری افشار
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ نیکوخصلت سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و اهداف: امروزه از تغییرات برخی شاخص های زیست شیمیایی, الکتریکی و عملکردی سیستم قلبی – عروقی بدنبال فعالیت های ورزشی برای تشخیص بیماری های قلبی استفاده می شود. لذا تحقیق حاضر در راستای بررسی تغییرات شاخص های فوق در گروهی از مردان غیر ورزشکار پس از یک وهله فعالیت ورزشی ایزومتریک بیشینه انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه آینده نگر, 17 مرد داوطلب سالم پروتکل تمرینی لیفت مرده را با حداکثر انقباض ارادی بیشینه و به مدت 30 ثانیه انجام دادند. میزان تغییرات شاخص های بیوشیمیایی, الکتریکی و عملکردی قلب آزمودنی ها, قبل و بعد از یک وهله فعالیت ورزشی ایزومتریک بیشینه ارزیابی و ثبت شد. داده های حاصله با استفاده از آزمون های پارامتریک tهمبسته (paired) و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری 001 بررسی شد.
یافته ها: یافته های آماری نشانگر افزایش معنی دار شاخص های عملکردی (ضربان قلب, فشار سیستولی, حاصل ضرب مضاعف ضربان – فشار) و زیست شیمیایی (ایزو آنزیم کراتین کیناز) قلبی – عروقی آزمودنی های مورد مطالعه (سن: 2247±154 سال ؛ درصد چربی: 1701±103) متعاقب اجرای پروتکل بود. اما هیچ گونه تغییری مبنی بر افت یا صعود قطعهST بعد از اجرای پروتکل تمرینی مشاهده نشد, در صورتی که موج T و فاصلهQT کاهش معنی داری را نشان دادند. همچنین نتایج نشان از رابطه مثبت و معنی داری بین دامنه تغییرات ایزو آنزیم کراتین کیناز با دامنه تغییرات حاصل ضرب مضاعف داشت (P=0.0003؛ r=0.73). به علاوه, رابطه منفی و معنی داری بین دامنه تغییرات موج T با دامنه تغییرات ایزو آنزیم کراتین کیناز (P=0.01؛ r=-0.52), و دامنه تغییرات حاصل ضرب مضاعف (P=0.002؛ r=-0.66) مشاهده شد.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه حاضر می توان نتیجه گرفت از روش ساده و غیرتهاجمی حاصل ضرب مضاعف (RPP) می توان برای برآورد فشار وارده به قلب درحین فعالیت های ورزشی ایزومتریک استفاده نمود.

لینک کمکی