فایل word مقاله اثر محلول پاشی برخی از عناصر غذایی بر خصوصیات کمی, کیفی و سال آوری درختان پسته

ارد بخشی از متن فایل word مقاله اثر محلول پاشی برخی از عناصر غذایی بر خصوصیات کمی, کیفی و سال آوری درختان پسته : فایل word مقاله اثر محلول پاشی برخی از عناصر غذایی بر خصوصیات کمی, کیفی و سال آوری درختان پسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نیمه دوم 1388 در علوم باغبانی (علوم و صنایع كشاورزی) از صفحه 1 تا 10 منتشر شده است. نام: اثر محلول پاشی برخی از عناصر غذایی بر خصوصیات کمی، کیفی و سال آوری درختان پسته این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید. کلمات مرتبط / کلیدی: مقاله پستهمقاله سال آوریمقاله پوکیمقاله خندانیمقاله عناصر غذاییمقاله محلول پاشی نویسنده(ها): جناب آقای / سرکار خانم: داوری نژاد غلامحسینجناب آقای / سرکار خانم: عزیزی مجیدجناب آقای / سرکار خانم: آخرتی

فایل word مقاله شناسایی تیپ های هوای ایستگاه سینوپتیک بم طی دوره زمانی 1382-1358 و بررسی ارتباط تیپ ها با الگوهای گردشی تراز میانی جو (500 هکتوپاسکال)

ارد بخشی از متن فایل word مقاله شناسایی تیپ های هوای ایستگاه سینوپتیک بم طی دوره زمانی 1382-1358 و بررسی ارتباط تیپ ها با الگوهای گردشی تراز میانی جو (500 هکتوپاسکال) : فایل word مقاله شناسایی تیپ های هوای ایستگاه سینوپتیک بم طی دوره زمانی 1382-1358 و بررسی ارتباط تیپ ها با الگوهای گردشی تراز میانی جو (500 هکتوپاسکال) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1387 در مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان از صفحه 85 تا 108 منتشر شده است. نام: شناسایی تیپ های هوای ایستگاه سینوپتیک بم طی دوره زمانی 1382-1358 و بررسی ارتباط تیپ ها با الگوهای گردشی تراز میانی جو (500 هکتوپاسکال) این مقاله دارای 24 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید. کلمات مرتبط / کلیدی: مقاله اقلیم شناسی همدیدمقاله الگوی گردشیمقاله تحلیل خوشه ایمقاله تیپ هوامقاله بم نویسنده(ها): جناب آقای / سرکار خانم: رزمجویی فرشته چکیده و خلاصه‌ای از

فایل word بررسی تاثیر استراتژی دانش بر توانمندسازی کارکنان دانشی سازمان مطالعه موردی: شرکت ملی فراورده های صنایع پتروشیمی استان لرستان

ف از این پژوهش، بررسی و شناخت ابعاد استراتژی دانش در برابر توانمندسازی کارکنان و مقایسه و تبیین رابطه بین این دو متغیر در سازمان پتروشیمی استان لرستان است. پژوهش حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی است که به روش میدانی اجرا گردیده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان شرکت پتروشیمی استان لرستان است که 333 نفر می باشند و 111 کارمند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها، دو پرسشنامه استراتژیدانش و توانمند سازی می باشد. روایی محتوایی ابزارهای تحقیق با مطالعه مبانی نظری تحقیق و با استفاده از نظر اساتید و متخصصان لحاظ شده اس