فایل word رابطه علی بین رشد اقتصادی, صادرات و بدهی های دولت در ایران

س یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداريتعداد صفحات :16چکیده مقاله: هدف اصلی این مقاله بررسی فایل word رابطه علی بین رشد اقتصادی, صادرات و بدهی های دولت در ایران در طول دوره 1372-1393 میباشد. برای این منظور، از روش همجمعی یوهانسن و علیت تصحیح خطا استفاده شده است. ضرایب بدست آمده به روش یوهانسن- جوسیلیوس براساس بردار جمعی نشان می دهد که لگاریتم بدهی های خارجی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد که موجب0/72 درصد افزایش در رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین، در بلندمدت در صورت یک درصد افزایش در صادرات، رشد اقتصادی2/15 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین نتایج آزمون علیت تصحیح خطا نشان می دهد که در کوتاه مدت رابطه علی یک طرفه از رش

فایل word مقاله بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی در توانمندسازی کارکنان شرکت خودروسازی مطالعه موردی: شرکت سایپا کاشان

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی در توانمندسازی کارکنان شرکت خودروسازی مطالعه موردی: شرکت سایپا کاشان : سال انتشار: 1394 محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی تعداد صفحات:20 نویسنده(ها): حسین باغ شیخی – دانشجوی دکتری مدیریت .دانشگاه آزاداصفهانمحمد خادم الفقراء – حسین عابدی – محمد پورعسگری – چکیده: مفهوم سرمایه اجتماعی نشان از مجموعه ای از هنجارها، ارزشهای غیررسمی، قواعد عرفی و تعهدات اخلاقی است که رفتارهای متقابل افراد در چارچوب آنها شکل می گیرد؛ که در سه بعد ساختاری، شناختی و ارتباطی کمک میکند تا سرمایه های انسانی و مالی بتوانند در تعامل با هم به یک رشد پویا برسند. در غیا

فایل word مقاله بررسی مقایسه ای هوش هیجانی در پزشکان متهم به قصور پزشکی با گروه شاهد در شهر تهران, 86-1385

از متن فایل word مقاله بررسی مقایسه ای هوش هیجانی در پزشکان متهم به قصور پزشکی با گروه شاهد در شهر تهران, 86-1385 : فایل word مقاله بررسی مقایسه ای هوش هیجانی در پزشکان متهم به قصور پزشکی با گروه شاهد در شهر تهران, 86-1385 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز 1388 در مجله علمی پزشکی قانونی از صفحه 155 تا 160 منتشر شده است. نام: بررسی مقایسه ای هوش هیجانی در پزشكان متهم به قصور پزشكی با گروه شاهد در شهر تهران، 86-1385 این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید. کلمات مرتبط / کلیدی: مقاله رضایتمندیمقاله قصورپزشکیمقاله شکایتمقاله هوش هیجانی چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: زمینه و هدف: نظریه هوش هیجانی به عنوان قدرت توانایی كنترل هیجانات در راه دستیابی به موفقیت در زندگی شخصی و حرفه ای به یك نظریه