فایل word مقاله بررسی رفتار روانگرایی ماسه مسلح شده با الیاف نخ تایربا استفاده از آزمایش سه محوری تناوبی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی رفتار روانگرایی ماسه مسلح شده با الیاف نخ تایربا استفاده از آزمایش سه محوری تناوبی :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
مهدی اثنی عشری – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلیسینا همدان
علیرضا لطیفی – دانشآموختهی کارشناسیارشد دانشگاه بوعلیسینا همدان

چکیده:
پدیده روانگرایی در خاکها در اکثر زلزلهها آثار زیانبار و مخربی از خود به جا گذاشته است. تسلیح خاک با استفاده از الیاف پلیمری به منظور کاهش پتانسیل روانگرایی خاکهای دانهای سست, اخیراً مورد بررسی برخی محققین قرار گرفته است. در این پژوهش پتانسیل روانگرایی یک نوع خاک ماسهای سست که با نوعی الیاف ضایعات نخ تایر مخلوط و مسلح گردیده با استفاده از آزمایش سه محوری تناوبی مورد بررسی قرار داده شده است. در این مطالعه الیاف با درصد و طولهای گوناگون در نسبتهای تخلخل متفاوت به خاک افزوده شده و همچنین نمونههای بدون الیاف نیز مورد آزمایش قرار گرفتهاند. نتایج حاصل از آزمایشهای انجام گرفته مبین آن است که به هر میزان که خاک متراکم میشود افزودن الیاف نقش مؤثرتری دارد و نیز با افزایش درصد و طول مشخص بیشتر به خاک, مقاومت روانگرایی نهشته های ماسهای در نمونهها افزایش مییابد

لینک کمکی