فایل word مقاله بررسی ویژگی های شخصیت و بلوغ عاطفی در زوج های شهر اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی ویژگی های شخصیت و بلوغ عاطفی در زوج های شهر اهواز :

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات:13
چکیده:
با توجه به اهمیت ویژگیهای شخصیت و ارتباط آن با بلوغ عاطفی و همچنین تآثیر این عوامل در زندگیهای زناشویی و به طبع تأثیر آن بر جامعه , برآن شدیم که این عوامل را بررسی کرده و ارتباط این متغیرها را مورد ارزیابی قرار دهیم. این مطالعه یک تحقیق میدانی است که از طریق همبستگی و استفاده از پرسشنامه انجام شده است. آزمودنی های پژوهش 400 زوج را شامل می شود که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. کلیه آزمودنی ها به پرسشنامه های شخصیت (نئو, فرم کوتاه) و بلوغ عاطفی(سینگ و بهارگاوا) پاسخ دادند. نتایج نشان داد روان رنجوری و برونگرایی از ویژگی های شخصیت, رابطه معنادار قویتری را با دیگر متغیرهای تحقیق دارا بود. . روانرنجوری به شکل منفی و برونگرایی رابطه مثبت معنی داری با ویژگی های بلوغ عاطفی و ازطرفی متغیر عدم ثبات عاطفی, از متغیرهای بلوغ عاطفی, رابطه معنی داری را با متغیرهای شخصیت نشان داد

لینک کمکی