فایل word مقاله بررسی تاثیر نانوذرات دی اکسید تیتانیم بر رفتار خوردگی پوشش های نانوکامپوزیتی کروم-دی اکسید تیتانیم وکروم خالص توسط روش پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی تاثیر نانوذرات دی اکسید تیتانیم بر رفتار خوردگی پوشش های نانوکامپوزیتی کروم-دی اکسید تیتانیم وکروم خالص توسط روش پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی :


محل انتشار: اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
محمدرضا بقال نژاد – کارشناس ارشد مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
منصور فرزام – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت اهواز
ابراهیم نجفی بیرگانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:
در این تحقیق, نتایج طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی 1 و خواص خوردگی پوشش های نانوکامپوزیتی کروم- دی اکسید تیتانیم حاصل از روش آبکاری الکتریکی ارائه شده است. پوشش نانوکامپوزیتی کروم-دی اکسیدتیتانیم از طریق رسوب همزمان نانوذرات دی اکسید تیتانیم با اندازه میانگین ذرات nm21 محصول شرکتEvonik با درجه خلوص 99/5 درصد و ساختار کریستالی آناتاز 2 در زمینه کروم پوشش در طی مدت زمانفرایند آبکاری بدست آمد. میانگین اندازه ضخامت پوشش نانوکامپوزیتی بر روی زیر لایه ی فولادی کم کربن از جنس ورقm ,St.37 30 بدست آمد. مورفولوژی سطح و ترکیب پوشش ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی 4 مجهز به دستگاه آنالیز EDX مورد بررسی قرار گرفت مشاهده شد که مورفولوژی سطح پوشش نانوکامپوزیتی کروم -دی اکسید تیتانیم در مقایسه با پوشش کروم خالص, هموارتر و متراکم تر همراه با ریزترک های کمتری می باشد و نانو ذرات دی اکسید تیتانیم به صورت یکنواخت در زمینه کروم پوشش توزیع شده اند.رفتارشیمیایی پوشش ها در محلول های خورنده 0/5مولار NaCl 1مولار NaOH و 1 مولارHNO3 در دمای1±25°C توسط روش پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک نشان داد که با افزایش میزان نانوذرات دی اکسید تیتانیم در پوشش, چگالی جریان خوردگی پوشش نانوکامپوزیتی کروم – دی اکسید تیتانیم در محلول های 0/5 مولارNaCl و1 مولارNaOHبه صورت قابل توجهی کاهش یافته و پتانسیل خوردگی به مقادیر با پتانسیل مثبت تر میل می کند. مقاومت پلاریزاسیون نیز با افزایش میزان نانوذراتTiO2 در پوشش, به مقدارزیادی افزایش می یابد, به نحوی که مقاومت پلاریزاسیون پوششCr-8/7wt.%TiO2در محلول0/5مولارNaClبه مقدارM.cm2 3/954و در محلولNaOHبه مقدارM.cm2 5/631 می رسد. از نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که رسوب نانوذرات دی اکسید تیتانیم در پوشش, باعث افزایش مقاومت به خوردگی و کاهش نرخ خوردگی پوشش کروم در محلول های نمکی و قلیایی می شود. در ناحیه آندی منحنی های پلاریزاسیون پوشش کروم خالص و پوشش های نانوکامپوزیتی کروم- دی اکسید تیتانیم بدست آمده در محلول یک مولارHNO3 تشکیل لایه رویین مشاهده شد

لینک کمکی