فایل word مقاله بررسی ارتباط بین بازده دارایی ها و بازده سهام بامدیریت نقدینگی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی ارتباط بین بازده دارایی ها و بازده سهام بامدیریت نقدینگی :


محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری, حسابرسی و مدیریت
تعداد صفحات:20
نویسنده(ها):
مهدی احمدی – کارشناسی ارشددانشگاه ازاداسلامی بروجرد
محمدتقی تقی زاده – کارشناسی ارشددانشگاه ازاداسلامی بروجرد
طهمورث نصراللهی – کارشناسی ارشددانشگاه ازاداسلامی واحدمبارکه

چکیده:
هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین بازده دارایی ها و بازده سهام با مدیریت نقدینگی می باشد .برای آزمون فرضیه های تحقیق و بررسی رابطه ی بین بازده دارایی ها و بازده سهام با مدیریت نقدینگی از داده های مربوط به 84 شرکت و برای دوره زمانی 88 – 92 استفاده شده است و همچنین در تحقیق حاضر متغیرهای فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون همبستگی پیرسن, و مدل آماری رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .نتایج تحقیق حاکی از این است که بین بازده دارایی ها و مدیریت نقدینگی در شرکت های بزرگ و کوچک رابطه معناداری وجوددارد و همچنین بین بازده سهام و مدیریت نقدینگی در شرکت های بزرگ و کوچک رابطه معنی داری وجوددارد

لینک کمکی