فایل word مقاله شناسایی عوامل آمیخته های بازاریابی خدمات بیمه بر تصمیم گیری و انتخاب مشتریان مطالعه موردی: بیمه دانا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله شناسایی عوامل آمیخته های بازاریابی خدمات بیمه بر تصمیم گیری و انتخاب مشتریان مطالعه موردی: بیمه دانا :

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات:24
چکیده:
بیمه یکی از ابزارهای مفید مدیریت خطر, برای تأمین آرامش و آسایش افراد جامعه است .در میان انواع بیمه نامه ها, بیمه نامههای عمر و پسانداز موقعیتی ممتاز دارند .این بیمهنامهها ضمن اینکه نیاز مالی افراد خانواده را بعد از مرگ نانآور آن تا حد امکان تأمین میکنند, از جنبه پساندازی نیز مفید هستند. علاوه بر این, برخلاف سایر انواع بیمهنامه, مبالغ پرداخت شده به عنوان حق بیمه نیز در سررسید به بیمهگذار پرداخت شده و سوخت نمیگردد. علیرغم وجود مزایای فراوان بیمهنامههای عمر و پسانداز, در ایران استقبال زیادی از این نوع بیمه صورت نمیگیرد. پژوهش حاضر, مشکلات مدیریتی این بیمهنامهها را از نگاه بازاریابان و در چارچوب فرضیههای منطبق با عنصرهای الگوی 8P بررسی نموده است این عناصر عبارتند از: 1 اجزای محصول 2 مکان و زمان 3 فرآیند 4 بهرهوری و کیفیت 5 .نیروی انسانی 6 ارتقا و آموزش 7 شواهد فیزیکی 8 قیمت و سایر هزینهها

لینک کمکی