فایل word مقاله نمونه آرمانی شخصیتی زن در نقش همسر از دید مردان مردان دانشگاهی و غیر دانشگاهی شهر اراک 1393

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله نمونه آرمانی شخصیتی زن در نقش همسر از دید مردان مردان دانشگاهی و غیر دانشگاهی شهر اراک 1393 :

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات:20
چکیده:

موضوع این تحقیق نمونه ارمانی شخصیتی زن درنقش همسر ازدید مردان دانشگاهی و غیردانشگاهی شهراراک سال 1393 است هدف اصلی این پژوهش بررسی و مقایسه ویژگی شخصیتی زن درنقش همسر ازدید مردان دانشگاهی و غیردانشگاهی است چارچوب نظری پژوهش برمبنای نظریه کنش سنتی و کنش عقلایی وبر استوار است که براساس آن میان دونمونه ارمانی زن سنتی و زن مدرن تمایز قابل می شویم الگوی زن سنتی باتکیه برمنابع سنت صورت بندی شده و الگوی زن مدرن براساس جنبشهای نوخواهانه بربرابری طلبانه زنان طراحی شده است روش به کاررفته دراین تحقیق پیمایش است و جامعه اماری پژوهش شامل مردان دانشگاهی و غیردانشگاهی می شوند که 341 نفر مختص به استادان تمام وقت دانشگاه ازاداسلامی اراک و 58نفر نیز ازمیان کارمندان اداره کل های فرهنگی اراک انتخاب شده اند انی حجم نمونه با استفاده ازفرمول کوکران بدست آمد با توجه به موضوع تحقیق ازروش نمونه گیری طبقه ای تصادفی استفاده شد جهت سنجش و پایایی گویه ها ازروش کرونباخ استفاده شد و ابزار تحقیق پرسشنامه است و نتایج نشان داد که مردان دانشگاهی باتوجه به گرایشات نوخواهانه تاحدی نسبت به نمونه ارمانی زن مدرن پذیرش بیشتری ازخود نشان میدهند

لینک کمکی