فایل word مقاله ارتقای کیفیت مدیریت شهری پایدار با استفاده از تلفن همراه هوشمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارتقای کیفیت مدیریت شهری پایدار با استفاده از تلفن همراه هوشمند :


محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
زهرا انصاری لاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت, دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیر گل رو – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست, دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:
جمعآوری دادههای مبدأ مقصد یکی از مهمترین و اساسیترین گامها در مدلسازی و برنامهریزی حمل ونقل است. از اینرو هرچه با دقت و صحت بیشتری این دادهها جمعآوری شود, مدل ساخته شده به رفتارجامعه نزدیکتر بوده و برنامهریزیها به گونهی مفیدتری پاسخگوی تقاضای آینده خواهند بود. روشهای گوناگونی از گذشته تا کنون برای جمعآوری دادههای مبدأ مقصد مورد استفاده قرار گرفته است که نه تنها پرهزینه و زمانبر هستند, بلکه تعداد نمونههای برگراته شده از جامعهی آماری, بسیار محدود خواهد بود. اماامروزه باپیشرفت فناوری میتوان از روشهایی کمهزینه, سریع, با دقت و صحت بالا به جمعآوری این دادهها باتعدادقابل توجهی نمونه آماری اقدام کرد. یکی از این روشها استفاده از تلفنهای همراه هوشمند است هدف این مقاله استفاده ازنرمافزارهای تلفنهای همراه هوشمند در ثبت و پایش اطلاعات مبدأ مقصد سفر است که بستر -مناسبی برای انجام برنامهریزی حملونقل است. در این خصوص پس از انتخاب و بهکارگیری نرمافزار مناسب تعداد نمونه کاای برداشتشده و با انجام مراحل دادهکاوی, اطلاعات مناسب )تعیین مدحمل و نقل سفرها و زیرسفرها( جهت بهکارگیری در مطالعات مبدأ مقصد استخراج میشود

لینک کمکی