فایل word مقاله بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد معلمان زن در مدارس دوره متوسطه شهرستان نقده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد معلمان زن در مدارس دوره متوسطه شهرستان نقده :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات:26
نویسنده(ها):
سعید دیلمقانی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
محمدتقی امینی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
محرمعلی خدابنده – مدرس دانشگاه پیام نور
فرزانه طلایی – مدرس آموزش و پرورش

چکیده:
موضوع تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد معلمان زن در مدارس شهرستان نقده می باشد.نوع روش تحقیق با توجه به جامعه آماری و موضوع تحقیق از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیهدبیران زن در سال تحصیلی 1392 در مدارس شهرستان نقده می باشند که به تعداد حدود 1200 هزار نفر می باشد.نمونه آماری تحقیق حاضر با استفاده از روش نمونه گیری ساده تصادفی با توجه به فرمول کوکران انتخاب شدند که تعداد 100 نفر از معلمانزن به طور تصادفی انتخاب شدند.ابزار جمع آوری اطلاعات 1- پرسشنامه مدیریت دانش 2- پرسشنامه عملکرد معلمان.با توجهبه تجزیه و تحلیل اماری نتایج زیر حاصل شد. بین تشخیص دانش با کل مولفه های عملکرد فردی رابطه مثبت و معنی داری وجود داردP=0/0001 بین تحصیل دانش با کل مولفه های عملکرد فردی رابطه مثبت و معنی داری وجود داردP=0/0001 و میزان اشتراک0/47 می باشد, و بین بکارگیری دانش با کل مولفه های عملکرد فردی رابطه مثبت و معنی داری وجود داردP=0/0001 و میزان اشتراک 48 / می باشد و بین اشتراک دانش , توسعه دانش و نگهداری دانش با کل مولفه های عملکرد فردی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد P=0/0001 و میزان اشتراک 0/97 می باشد توان آماری در هر شش مورد نیز0/99 می باشد. با توجه به نتایج حاصله بیشترین مقدار شامل اشترک دانش ,توسعه دانش , نگهداری دانش 0/97 می باشد و کمترین ان شامل تشخیص دانش وتحصیل دانش0/62و0/47 می باشد

لینک کمکی