فایل word مقاله بررسی میزان تاثیر گذاری خانواده در گرایش جوانان به بزهکاری مورد مطالعه جوانان 18 تا 25 ساله شهر یاسوج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی میزان تاثیر گذاری خانواده در گرایش جوانان به بزهکاری مورد مطالعه جوانان 18 تا 25 ساله شهر یاسوج :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
صادق جهانبخش گنجه – دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی تهران
سید احمد حسینی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
سهیلا مهدی زاده – دانشجوی کارشناسی روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد یاسوج
سلیمان رامش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد فارس گروه روانشناسی

چکیده:

هدف ازانجام این پژوهش بررسی میزان تاثیرگذاری خانواده درگرایش جوانان به بزهکاری است جامعه اماری پژوهش حاضر راجوانان 18 تا 25ساله شهریاسوج تشکیل دادند که ازاین تعداد 120 نفر بااستفاده ازروش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند برای جمع اوری اطلاعات پژوهش ازپرسشنامه محقق ساخته استفاده شد داده های حاصل بااستفاده ازروش های اماری ضریب همبستگی پیرسون, تی مستقل ورگرسیون چندگانه موردتحلیل قرارگرفتند درنهایت نتایج نشان داد که بین متغیرهای نابسامانی خانواده پایبندی به مذهب و میزان استفاده ازرسانه ها بابزهکاری رابطه وجود دارد همچنین متغیرهای وارد شده دراین تحقیق 47درصد تغییرات متغیر مشتقل را تبیین کرده اند

لینک کمکی