فایل word مقاله بررسی رابطه بین مدیریت دانش (فناوری اطلاعات, ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی) با یادگیری سازمانی کارکنان ستادی شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی رابطه بین مدیریت دانش (فناوری اطلاعات, ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی) با یادگیری سازمانی کارکنان ستادی شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات:16
نویسنده(ها):
محمد رحیم خانی – مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره, شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
سمیره سیالی – مدیر منابع انسانی, شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
فرهاد خیراللهی – کارشناس مالی, شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام

چکیده:
درعصرارتباطات که همراه با پیشرفت های قابل ملاحظه ای در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد, سازمانها نیازمند سازوکاری منسجم جهت سازماندهی به داده ها, اطلاعات و دانش می باشند. امروزه صرفاً داشتن حجم انبوهی از اطلاعات نمی تواند راهگشا و مفید باشد, بلکه داشتن اطلاعات مرتبط, طبقه بندی شده و بهنگام می تواند یاریگر سازمانها باشد. در این پژوهش رابطه بین متغیرهای فناوری اطلاعات, ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی با یادگیری سازمانی کارکنان ستادی شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام بررسی شده است. این تحقیق بر اساس روش, از نوع توصیفی- پیمایشی است . پاسخ دهندگان 70 نفر از کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام می باشند که در واحدهای مالی و پشتیبانی, منابع انسانی, بهره برداری و دیسپاچینگ و برنامه ریزی و بودجه مشغول فعالیت اند. دراین پژوهش جهت جمعآوری اطلاعات و دستیابی به اهداف, از پرسشنامه استفاده شده است. طیف مورد استفاده در این پژوهش نیز طیف لیکرت میباشد. در تدوین پرسشنامه اعتبار محتوایی به کار رفته است و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ مقدار0/842 محاسبه شده است. از روش مدلیابی معادلات ساختاری, نرم افزار لیزرل برای تجزیه و تحلیل فرضیات استفاده شده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول بیانگر آن است که در سطح اطمینان 95% فناوری اطلاعات بریادگیری سازمانی تأثیر معنی داری دارد .طبق نتایج حاصله از آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان می دهد که فرهنگ سازمانی نیز دارای رابطه ای معنادار با یادگیری سازمانی می باشد. در فرضیه سوم فرهنگ سازمانی با یادگیری سازمانی مورد بررسی قرار گرفت, که نتایج این فرضیه نیز بیانگر وجود رابطه ی معنادار بین متغیرها بوده است.

لینک کمکی