فایل word مقاله بررسی تاثیرعوارض توپوگرافی قائم زمین برمقدار اضافه فشارایجادشده ناشی ازامواج انفجاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی تاثیرعوارض توپوگرافی قائم زمین برمقدار اضافه فشارایجادشده ناشی ازامواج انفجاری :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
محمدایمان خداکرمی – استادیار مهندسی زلزله دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان سمنان ایران
یونس نوری – گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهدمشهد ایران

چکیده:
انفجار به عنوان یک واکنش ناگهانی و مخرب تاثیر بسیارزیادی برمحیط اطراف خود دارد دراین بین توپوگرافی محیط پخش امواج تاثیراتی برنوع پخش و انعکاس امواج انفجاری دارد تحقیقات زیادی برروی اثرات انفجار برسازه ها صورت گرفته است ولی اکثر این مطالعات برروی محیطهای صاف و تقریبا بدون عوارض توپوگرافی می باشند حتی اکثرروابط ارایه شده برای پخش امواج انفجاری درمسیرمستقیم می باشند درتحقیق حاضر به شیوه عددی به بررسی تاثیرات عوارض توپوگرافی برپخش و انعکاس امواج انفجاری پرداخته شده است برای این منظور دو هندسه دره باشکل نیم دایره و نیم بیضی باابعادمختلف به عنوان عارضه توپوگرافی درنظر گرفته شده است و براساس نتایج تحقیق مشاهده گردید که مقدار اضافه فشارحاصل ازرابطه های سطوح صاف خیلی کمتر ازمقداراضافه فشار درحضور عوارض توپوگرافی میباشد

لینک کمکی