فایل word مقاله کارآفرینی واشتغال زایی در هنرهای سنتی وصنایع دستی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله کارآفرینی واشتغال زایی در هنرهای سنتی وصنایع دستی :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
محمد افروغ – دانشجوی دوره ی دکتری پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان

چکیده:
درجهان کنونی وبه ویژه درکشورهای درحال توسعه , کارآفرینی واشتغال زایی دربسترهای مختلف باتکیه برمنابع و سرمایه های مادی و معنوی, یکی ازمهمترین وکارآمدترین اهرم ها دربهبوداقتصاد ملی ورسیدن به توسعه ای پایداراست. مقوله ی هنروبه ویژه هنرهای بومی, قومی وکاربردی { وهنرمندان این حوزه} درعصرامروز به عنوان سرمایه های اقتصادی , فرهنگی , اجتماعی , فیزیکی وطبیعی, یکی ازبهترین بسترهایی است که باداشتن ظرفیت های بالقوه ومتنوع می تواند محملی برای کارآفرینی واشتغال زایی ورشد اقتصادی ورسیدن به توسعه ی پایداراست. دراین مقاله ابتدا تعریفی از هنرهای سنتی و صنایع دستی وذکرویژگی ها وعملکردهای آن پرداخته می شود و سپس ضرورت واهمیت توجه به هنرهای دستی, بومی وکاربردی( توجه به ابعاد فرهنگی و اقتصادی), تعاریف کارآفرینی ازمناظرمختلف ودرنهایت به ارزش های کارآفرینی پرداخته می شود. نوع تحقیق حاضر, بنیادین وروش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد. شیوه ی گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای می باشد.

لینک کمکی