فایل word مقاله بررسی رابطه بین محیط های تبادل اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی سینا همدان با مهارت های سواد اطلاعاتی آنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی رابطه بین محیط های تبادل اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی سینا همدان با مهارت های سواد اطلاعاتی آنان :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات:26
نویسنده(ها):
هستی سهرابی – کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی؛ کارشناس کتابخانه های دانشگاه بوعلی سینا همدان؛ مدرس گروه علم اطلاعات ودانش شناسی
فریبا رشیدی – کارشناسی ادبیات فارسی؛ کارشناس پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:
محیط اطلاعاتی مکانی است که افراد در هنگام حضور در آن علاوه بر اشتغال به فعالیتهای مختلف به تبادل اطلاعات نیزمیپردازند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی محیطهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی سینا همدان و رابطه این محیطها با مهارتهای سواد اطلاعاتی آنان است. روش پژوهش, پیمایشی و نوع پژوهش, توصیفی (همبستگی) است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان در حال تحصیل مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه بوعلی سیناهمدان است. نمونه شامل 148 نفر و ابزار گردآوری دادهها, پرسشنامه محقق ساخته است و روش محتوایی آن با استفاده ازنظرات متخصصان تعیین شد و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بهدست آمد. روش تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از شاخصهای معمول آمار توصیفی نظیر فراوانی, میانه, میانگین و انحراف معیار و استفاده از آزمونهای استنباطیبه ویژه آزمون فریدمن به دست آمد.یافته های پژوهش نشان داد که محیط های اطلاعاتی اصلی این دانشجویان عبارتند از: کتابخانه, همایش ها و کنفرانس های علمی, جلسات دفاع, محیط سایت کامپیوتر دانشگاه, و خوابگاه. همچنین پر اهمیتترین دلایل دانشجویان جهت استفاده از محیطهای اطلاعاتی عبارتند از: حضور افراد خبره و متخصص در آن محیط, افزایش دانشو تجربیات شخصی در نتیجه تبادل اطلاعات در آن محیط و امکان برطرف نمودن مسائل مربوط به تحقیق, پروژه و پایاننامه از طریق اطلاعات کسب شده از آن محیط. اعتماد به اطلاعات مورد تبادل در این محیط ها, آسان بودن برقراری ارتباط با افراد حاضر در آن محیط, و نیز در خصوص وضعیت سواد اطلاعاتی, دانشجویان, در سطح 5 مهارت تعریف شده, از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند و مهارت سواد اطلاعاتی دانشجویان کم است.

لینک کمکی