فایل word حسابداری پایداری و بقای شرکت (مدل پوتانگ :آزمون شده در شرکت تایلندی)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word حسابداری پایداری و بقای شرکت (مدل پوتانگ :آزمون شده در شرکت تایلندی) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت, اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :30

چکیده مقاله:

این مقاله به عناصر حسابداری پایداری از دیدگاه پوتانگ می بررسی تاثیر ( پردازد .هدف اصلی مقاله , در شرکت)حسابداری پایداری بر بقای شرکت های تایلندی ذکر شده است. سوال اصلی تحقیق این است که چگونه حسابداری پایداری بر بقای شرکت اثر دارد؟ ابزار جمع آوری داده در این تحقیق پرسش نامه می باشد و مدیران حسابداری هر شرکت پاسخ دهنده کلیدی آن محسوب می شوند .برای بررسی فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. داده ها از نمونه 96 تایی شرکت های تایلندی جمع آوری شده اند. نتایج کلی تحقیق به مثبت بودن رابطه حسابداری پایداری و عناصر آن (آگاهی اخلاقی حسابداری, فعالیت های داوطلبانه حسابداری, شفافیت طرز فکر حسابداری, افشای سرمایه انسانی و گزارش مسئولیت اجتماعی )با ارزش بازار, تعهدات انگیزشی کارکنان, پذیرش ذینفعان برجسته اشاره دارد. علاوه بر این چشم انداز اجرایی برای عملیات طولانی مدت و تجربه حسابداری, فرهنگ اداره امور شرکت ها و تغییر محیط کسب و کار نیز با پنج عنصر حسابداری پایداری رابطه ی معنی دار دارند.

لینک کمکی