فایل word رابطه استرس شغلی و سلامت روانی با فرسودگی شغلی کارکنان (مورد:اداره کل ورزش و جوانان فارس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه استرس شغلی و سلامت روانی با فرسودگی شغلی کارکنان (مورد:اداره کل ورزش و جوانان فارس) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر تعیین رابطه استرس شغلی و سلامت روانی با فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس بود که با روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل 160 نفر از کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس بود که 113 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات و داده ها از سه پرسشنامه پرسش نامه فرسودگی شغلی توسط مسلش و جکسون (1981), استرس شغلی آر اس. آلیوت (2000) . سلامت روانی گلدنبرگ . میلر (1979) استفاده گردید .جهت تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از ضریب همستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است . نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی رابطه معکوس و معنادار و بین سلامت روانی و فرسودگی شغلی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .همچنین بین استرس شغلی و سلامت روانی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و همچنین استرس شغلی قدرت پیش بینی فرسودگی شغلی و سلامت روانی را نیز دارد.

لینک کمکی