فایل word رابطه بین اهرم مالی و نسبت سود پرداختی طی چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بین اهرم مالی و نسبت سود پرداختی طی چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین اهرم مالی و نسبت سود پرداختی با در نظر گرفتن چرخه عمر میباشد . داده های مورد نیاز این پژوهش از 233 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران,در دوره زمانی 1386-1392 با استفاده از نرم افزار ره آورد و سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردیده است. برای تفکیک شرکتها به مراحل چرخه عمر از تحقیق آنتونی و رامش استفاده گردید .تکنیک آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیات, رگرسیون چند متغیره میباشد .بررسی نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین سود تقسیمی و اهرم مالی شرکتها در مرحله رشد , بلوغ و افول رابطه معنی داری وجود ندارد .

لینک کمکی