فایل word رابطه بین برونی سازی رفتار دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان, با توجه به نقش تعدیل کننده ی تمرکز سازمانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بین برونی سازی رفتار دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان, با توجه به نقش تعدیل کننده ی تمرکز سازمانی :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت, اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین برونی سازی رفتار دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان با توجه به نقش تعدیل کننده همبستگی است .نمونه ای – ی تمرکز سازمانی پرداخته شد.روش تحقیق از نظر هدف کاربردی ,به لحاظ ماهیت توصیفی معلم زن دوره ی دوم مقطع ابتدایی شهرستان بروجرد در سال تحصیلی 160 نفر از جامعه آماری متشکل از 109مشتمل بر و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش طبقه ای انتخاب گردیده است .اطلاعات رضایت شغلی معلمان و94-93, جمع آوری گردید, همچنین اطلاعات برونی RSTتمرکز سازمانی با استفاده از پرسشنامه استاندارد خودسنجی معلمان, , جمع آوری گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که RTTسازی رفتار دانش آموزان با استفاده از فرم گزارش معلم , بین برونی سازی رفتار دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان با توجه به نقش تعدیل کننده ی تمرکز سازمانی , همچنین بین اختلال سلوک, رفتار مقابله ای و بیش فعالی دانش آموزان با رضایت شغلی معلمان با توجه به نقش تعدیل کننده ی تمرکز سازمانی رابطه منفی ومعناداری وجود دارد.

لینک کمکی