فایل word رابطه بین حمایت اجتماعی و هویت سازمانی در مدارس متوسطه شهرآشخانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بین حمایت اجتماعی و هویت سازمانی در مدارس متوسطه شهرآشخانه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت, اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش شناسایی رابطه بین حمایت اجتمااع ی و هویات ساازمان ی در مادارس متوساطه شاهر آشخانه در سال تحصیلی 94-93 می باشد این پژوهش از نظر هدف جز پژوهش های کاربردی محسوب میشود.روش تحقیق ذکر شده از نوع توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی می باشد .جامعه آماری آن شامل کلیه معلمان مدارس متوسطه شهر آشخانه در سال 1394 می باشند. حجم نمونه براساس جدول مورگان 215 نفر بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصاادف ی طبقاه ا ی شده اند. ابزار گردآوری داده ها برای متغیر حمایت اجتماعی از پرسشنامه استاندارد شده حمایت اجتماعی فیلیپس (SS-A): و برای سنجش هویت سازمانی از پرسشنامه چنی 1983 استفاده شده است. برای سنجش اعتبار پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ برای هر دو پرسشنامه به ترتیب 0/971,0/954 بدست آمده که روایی پرسشنامه ها توسط محققین و صاحبنظران مورد تایید قرار گرفته است. نتایج همبستگی بین حمایت اجتماعی با مولفه های (حمایت خانواده,دوستان و سایرین) بر روی هویت سازمانی به ترتیب 0/442,0/392 و 0/385 بدست آمده است. نتایج آزمون رگرسیون گام به گبم نیز نشان داد نقش مولفه حمایت خانواده با ضریب بتای 0/317 و حمایت دوستان با ضریب بتای 0/204 به نسبت سایر مولفه های حمایت اجتماعی بیشترین تاثیر را بر روی هویت سازمانی دارا می باشد.

لینک کمکی