فایل word رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد نمایندگان بیمه (مطالعه موردی :نمایندگی های بیمه های خصوصی شهرستان بجنورد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد نمایندگان بیمه (مطالعه موردی :نمایندگی های بیمه های خصوصی شهرستان بجنورد) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت, اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

دنیای امروز عرصه سازمان های دانش محور است و ثروت واقعی سازمان ها جذب و بهره برداری از نیروی انسانی متخصص و برتر, دانش و مهارت های این افراد, فرآیندها و رویه های داخلی, فرهنگ درون سازمانی, شهرت و خوش نامی در نزد مشتریان و ذینفعان و به بیان دیگر دارایی های نامشهود و سرمایه فکری آنان است .مطالعات قبلی حاکی از ارتباط مثبت و معنادار بین سرمایه فکری و عملکرد می باشد .هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین اجزای سرمایه فکری با عملکرد نمایندگان بیمه شهرستان بجنورد است .جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان شاغل در دفاتر بیمه های خصوصی شهرستان بجنورد به تعداد 160 نفر تشکیل می دادند که طبق جدول مورگان -کرجسی (1972) تعداد 113 نفر به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی طبقه ا ی انتخاب شدند. در تحقیق حاضر از دو پرسشنامه فکری بنتیس (1998) و پرسشنامه 29 سوالی عملکرد شرکت های بیمه ای استفاده گردیدو فرضیات پژوهش با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفت .نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان داد, سرمایه های فکری (انسانی, رابطه ای (مشتری )و ساختاری ) با عملکرد نمایندگان بیمه رابطه معنادار دارند که در این میان رابطه بین سرمایه انسانی و عملکرد (به نسبت دو مؤلفه دیگر سرمایه فکری), قوی تر بود.

لینک کمکی