فایل word رابطه بین هوش هیجانی و مدیریت بحران در مدیران عملیاتی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بین هوش هیجانی و مدیریت بحران در مدیران عملیاتی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت, اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه شناخت ارتباط بین هوش هیجانی و مدیریت بحران می باشد . جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران عملیاتی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی که مدیریت مناطق این شرکت در سال 1394 برعهده داشته اند را شامل می شود .با توجه به اینکه پژوهش بر روی کلیه اعضای جامعه آماری انجام گرفته است. نیازی به نمونه گیری نمی باشد و جامعه و نمونه آماری با هم برابرند. محققین بعد از پخش 44 پرسشنامه ,همین تعداد پرسشنامه را دریافت و مورد تجزیه و تجلیل آماری قرار دادند. این پژوهش از نوع همبستگی و به شیوه پیمایشی اجرا گردیده. جهت اندازه گیری هوش هیجانی آزمودنی ها از پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی بار آن و برای اندازه گیری مدیریت بحران از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن در مطالعه جهرمی تایید و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ 0,86 در همان مطالعه محاسبه شده است مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داده است که بین هوش هیجانی و مدیریت بحران رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین بین مولفه های هوش هیجانی ,یعنی ,خودآگاهی ,همدلی ,مهارت های اجتماعی و خودانگیزی,با مدیریت بحران, رابطه مثبت معنادار وجود دارد. ولی بین خود کنترلی با مدیریت بحران رابطه مثبت وجود نداشته و با هم همبستگی ندارند.

لینک کمکی