فایل word رابطه رفتار شهروندی سازمانی با چابکی سازمانی کارکنان سازمان های دانش بنیان (مطالعه موردی: ادارات آموزش و پرورش استان اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه رفتار شهروندی سازمانی با چابکی سازمانی کارکنان سازمان های دانش بنیان (مطالعه موردی: ادارات آموزش و پرورش استان اصفهان) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت, اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر, تبیین رابطه رفتار شهروندی سازمانی با چابکی سازمانی کارکنان سازمان های دانش بنیان (مطالعه موردی :ادارات آموزش و پرورش استان اصفهان) می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ نوع روش توصیفی پیمایشی و از حیث هدف, کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق را 360 نفر از کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان اصفهان تشکیل می دهند. حجم نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران 186 نفر تعیین گردید و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفده شد. از دو پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف 2000و سنجش چابکی سازمانی قاسمی 1388 استفاده گردید که با توجه به استاندارد بودن آن ها روایی آنها تایید شده است. برای پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی 0/744 وبرای پرسشنامه چابکب سازمانی -0/825 - می باشد. که از آنجایی که هر دو مقدار ,بالای 0/7 می باشند, در نتیجه پایایی پرسشنامه ها هم مورد تایید قرار می گیرد. به منظور تحلیل داده ها , از نرم افزار SPSS و از آزمون رگرسیون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی (اطاعت سازمانی r- 0/609 ) وفاداری سازمانی( r- 0/883 ) مشارکت سازمانی (r- 0/830 ) و وجدان کاری( r- 0/871) و چابکی سازمانی کارکنان ,رابطه وجود دارد .

لینک کمکی