فایل word رابطه سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی با کارآفرینی سازمانی مدیران و کارکنان (مورد مطالعه :اداره کل ورزش و جوانان فارس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی با کارآفرینی سازمانی مدیران و کارکنان (مورد مطالعه :اداره کل ورزش و جوانان فارس) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر تعیین رابطه سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی با کارآفرینی سازمانی مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس بود که با روش تحقیق توصیفی از نوع هبستگی انجام گردید.جامعه اماری این تحقیق شامل 160 نفر از مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس بود که 113 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات و داده ها از سه پرسشنامه استاندارد کارآفرینی سازمانی آنتونسیک و هیسریچ(2001) و اسچیپرز, هاگ و بلوم (2008) , پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال(1998) و پرسش نامه سرمایه فکری بونتیس (1998) استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی و از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که بین سرمایه فکری و مولفه های آن با کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.همچنین بین سرمایه اجتماعی و مولفه های آن با کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین از بین مولفه های سرمایه فکری, مولفه های سرمایه انسانی و سرمایه ارتباطی و از بین مولفه های سرمایه اجتماعی مولفه های سرمایه شناختی و سرمایه ساختاری قدرت پیش بینی قویتری برای کارآفرینی سازمانی دارند.

لینک کمکی