فایل word رابطه مدیریت مشارکتی و عدالت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه مدیریت مشارکتی و عدالت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های شهر تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت, اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

هدف ازتحقیق حاضر تبیین رابطه مدیریت مشارکتی و عدالت سازمانی با تعهد سازمانی مدیران و کارکنان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های شهر تهران بوده که با روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام گردید .جامعه آماری این تحقیق شامل 256 نفر از کارکنان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های شهر تهران بوده که 166 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند .جهت جمع آوری اطلاعات و داده ها از سه پرسش نامه تعهد سازمانی , عدالت سازمانی و مدیریت مشارکتی استفاده گردید .جهت تجزیه و تحلیل داده ها در سطح امار توصیفی از میانگین, انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که بین مدیریت مشارکتی و عدالت سازمانی با تعهد سازمانی رابطه مثبت معنا داری وجود دارد .بین ابعاد مدیریت مشارکتی (ارتباطات, تصمیم گیری, رهبر, ساختار و کنترل )با تعهد سازمانی رابطه مثبت معنا داری وجود دارد .بین ابعاد عدالت سازمانی با تعهد سازمانی رابطه معنا داری وجود دارد .از بین ابعاد مدیریت مشارکتی ارتباطات و ساختارقدرت پیش بینی قوی تری برای تعهد سازمانی دارند .و از بین مؤلفه های عدالت سازمانی, عدالت توزیعی و تعاملی قدرت پیش بینی قوی تری برای تعهد سازمانی دارند.ومدیریت مشارکتی و عدالت سازمانی توانایی پیش بینی تعهد سازمانی رادارند.

لینک کمکی