فایل word رابطه هوش اخلاقی با تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری در بین دبیران مقطع دوم متوسطه آموزش و پرورش شهر شیراز در سال تحصیلی 94-93

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه هوش اخلاقی با تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری در بین دبیران مقطع دوم متوسطه آموزش و پرورش شهر شیراز در سال تحصیلی 94-93 :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت, اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر در سال 1394 و با هدف بررسی فایل word رابطه هوش اخلاقی با تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری در بین دبیران مقطع دوم متوسطه آموزش و پرورش شهر شیراز در سال تحصیلی 94-93 بود. جامعه آماری این تحقیق را دبیران مقطع دوم متوسطه آموزش و پرورش شهر شیراز تشکیل میدهند .که تعداد آنها برابر با 230 نفر است .مطابق با جدول مورگان, حداقل نمونه جامعه 230 نفری بایستی 140 نفر در نظرگرفته شود, که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و در پژوهش شرکت داده شدند .در این تحقیق از سه پرسشنامه استاندارد(قمی و همکاران 1392) استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها توسط تکنیک روایی محتوایی -ظاهری ,تشخیصی و روایی سازه-همگرا (توسط نرم افزار لیزرل) و پایایی آنها بوسیله آلفای کرونباخ تأیید شده است .آزمون شاپیرو ویلک جهت تست نرمالیتی متغیرهای پژوهش و تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری SEM (نرم افزار Smart-pls) به منظور آزمون فرضیه ها پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند .نتایج تحقیق نشان داد هوش اخلاقی با تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری در بین دبیران مقطع دوم متوسطه آموزش و پرورش شهر شیراز در سال تحصیلی 94-93 رابطه معناداری دارد. همچنین میزان تاثیر هوش اخلاقی بر تعهد سازمانی برابر با 0/737 و میزان تاثیر هوش اخلاقی بر کیفیت زندگی کاری برابر با 0/811 می باشد.

لینک کمکی