فایل word بررسی اثرPH برروی راندمان حذف فوتوکاتالیستی متیل اورانژ با استفاده ازنانوذرات دی اکسیدقلع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی اثرPH برروی راندمان حذف فوتوکاتالیستی متیل اورانژ با استفاده ازنانوذرات دی اکسیدقلع :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي مکانيک - مواد و فناوري هاي پيشرفته

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

دراین تحقیق اثرpH برروی فعالیت فتوکاتالیست های نانوذرات snO2 مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت براساس نتایج حاصل شده مشخص میشود که راندمان حذف متیل اورانژ باتوجه به زمان تابش دهی درطول ازمایش افزایش می یابد همچنین بررسی تاثیر Ph برروی راندمان حذف الاینده متییل اورانژ نشان میدهد که میزان فعالیت فتوکاتالیستی نانوذرات sno2 مورد بررسی درسوسپانسیون با pH خنثی pH=7 بالاتر ازpH اسیدی pH=4 و شرایط قلیایی pH=10 می باشد نتایج حاصل ازتجزیه و تحلیل اماری نیز نشان میدهد که زمان تابش و pH تاثیر قابل توجه معنی داری برروی فعالیت فتوکاتالیستی همه نانوذرات sno2 دارد براساس نتایج ازمون ( 0.05) Duncan’s میتوان تایید کرد که تفاوت قابل توجهی میان مقادیر مختلف pH وجود دارد

لینک کمکی