فایل word بررسی رابطه بین شاخص های بهره وری و توسعه منابع انسانی الکترونیک در سازمان های بیمه ای مطالعه موردی: سازمان بیمه سلامت استان آذربایجان غربی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی رابطه بین شاخص های بهره وری و توسعه منابع انسانی الکترونیک در سازمان های بیمه ای مطالعه موردی: سازمان بیمه سلامت استان آذربایجان غربی :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

هدف تحقیق بررسی رابطه بین شاخص های بهره وری و توسعه منابع انسانی الکترونیک در سازمان های بیمه ای مطالعه موردی سازمان بیمه سلامت استان آذربایجان غربی می باشد. برای این منظور شاخص های بهره وری در هفت بعد؛توانایی , درک و شناخت, حمایت سازمانی, انگیزش, بازخور, اعتبار و سازگاری تعریف و در این راستا هفت فرضیه فرعی تنظیم گردیده است, و برای آزمون این فرضیه ها, از پرسشنامه که از تلفیق دو پرسشنامه استاندارد شامل پرسشنامه شاخص های بهره وری 62 گویه و پرسشنامه توسعه منابع انسانی الکترونیک 91 گویه استفاده گردید. پس از سنجش روایی و پایایی,پرسشنامه ها در اختیار نمونه آماری که از کارکنان بیمه سلامت استان آذربایجان غربی می باشد و تعداد آنها 77 نفر است, قرار داده شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها, اطلاعات حاصله خلاصه و طبقه بندی شد. سپس برای تجزیه و تحلیل دادههای جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی )اسپیرمن و آزمون رگرسیون( استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها, نشان دهنده رد سه فرضیه فرعی و تأیید چهار فرضیه فرعی می باشد. که این امر بیانگر آنست که بین شاخص های بهره وری و توسعه منابع انسانی الکترونیک در سازمان های بیمه ای مطالعه موردی سازمان بیمه سلامت استان آذربایجان غربی رابطه وجود دارد.

لینک کمکی