فایل word بررسی راهکارهای توسعه صنعت گردشگری در غرب استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی راهکارهای توسعه صنعت گردشگری در غرب استان مازندران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

جهانگردی ازمهمترین فعالیتهای انسان معاصر است که همراه بابه وجودآوردن تغییراتی شگرف در سیمای زمین, تحولاتی بنیادی در شرایط اقتصادی, فرهنگی و آداب و رسوم به وجود آورده است. هدف این پژوهش بررسی راهکارهایتوسعه صنعت گردشگری در غرب استان مازندران میباشد. پژوهش حاضر از نظر دستهبندی برحسب نحوه گردآوری دادهها , توصیفی - همبستگی میباشد. در پژوهش حاضر, گردشگران ورودی به شهرستانهای غرب استان مازندران بهعنوانجامعه آماری در نظر گرفتهشده است. حجم نمونه تحقیق طبق جدول مورگان 483 نفر انتخاب گردید. ابزار اصلیجمعآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه پنج گزینه ای با طیف لیکرت می باشد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون اسمیرنف_کلموگروف جهت تعیین نوع توزیع متغیرها وازآزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای تعیین نوع رابطه متغیرها استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین دو متغیر تبلیغات و توسعه صنعت گردشگری رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد. همچنین بین دو متغیر امنیت با توسعه گردشگری و, بین دو متغیر امکانات رفاهی با توسعه گردشگری رابطه مثبت ومعنیداری وجود دارد. درنهایت بین دو متغیر جاذبههای گردشگری با توسعه گردشگری و, بین دومتغیر قیمت هتل و ویلاهای اجارهای با توسعه گردشگری رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد. بر اساس نتایج, پیشنهاد به ارائه )NGO( میگرددکه سازمان میراث فرهنگی, صنایعدستی و گردشگری با تعامل با سازمانهای مردمنهادآموزشهای عمومی به مردم و تبیین نقش آنها, نظارت دقیقی بر ارائه خدمات گردشگری خصوصاً در ایام تعطیلی, طراحی برنامهای همه جانبه برای ارتقا صنعت گردشگری, بسترسازی مناسب توسط دولت برای بهرهبرداری از مناطق بکرگردشگری و ایجاد زیرساختها برای حضور بخش خصوصی جهت سرمایهگذاری در جذب گردشگر و صنعت گردشگری در غرب استان مازندران بپردازد.

لینک کمکی