فایل word بررسی رضایت مشتریان خودروهای ایرانی از کیفیت خدمات در دوران تحریم های بین المللی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی رضایت مشتریان خودروهای ایرانی از کیفیت خدمات در دوران تحریم های بین المللی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

تحریم های اقتصادی ابزاری برای رسیدن به اهداف و مقاصد سیاسی است. از جمله مسایل و مباحث مهمی که ایران با آن رو به رو بوده است بحث تحریم ها می باشد. لذا بررسی تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران از حوزه های مختلف حائزاهمیت است. هدف از این مقاله عبارت است از بررسی رضایت مشتریان خودرو های ایرانی از کیفیت خدمات با توجه به تحریم های بین المللی اعمال شده بر ایران. برای بررسی رضایتمتدی مشتریان از خدمات ارائه شده از مدل سروکوال که شامل پنج مولفه ی تاثیر گذار بر رضایتمندی بود استفاده کردیم. این پنج مولفه عبارتند از ملموسات, اعتماد, قابلیتاطمینان, پاسخگویی و همدلی. برای این منظور طبق فرمول کوکران نمونه ای 483 نفری از مشتریان خودروهای ایرانیانتخاب کردیم که بعد از توزیع پرسشنامه و تحلیل آماری نتایج حاکی از آن است که با افزایش تحریم ها, ملموسات,ق ابلیت اطمینان, اعتماد, پاسخگویی, همدلی و رضایتمندی کاهش می یابد

لینک کمکی