فایل word بررسی روابط عمومی الکترونیک و نقش آن در گسترش جذب منابع مطالعه موردی: سازمان امور مالیاتی استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی روابط عمومی الکترونیک و نقش آن در گسترش جذب منابع مطالعه موردی: سازمان امور مالیاتی استان مازندران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از راه اندازی روابط عمومی الکترونیک,رسیدن به روزی است که بتوان تمام خدمات سازمان را به طور شبانه روزی, بدون مراجعه ی فیزیکی مخاطبان سازمان و تنها از طریق اتصال به پایگاه های آن نهاد انجام داد. از آنجایی کهاین کار در رضایت مشتری نقش به سزایی دارد لذا در جذب منابع می تواند تاثیر زیادی ایجاد نماید. روابط عمومی نقش مهم و برجستهای در برخورد با مخاطبان دارد و به علت ارتباط گسترده با تعداد زیادی از مخاطبان که روزانه به آنمراجعه و درخواست اطلاعات میکنند, میتواند روش مناسبی در اختیار مدیران سازمانها و مؤسسات قرار دهد. لذا هدف از این تحقیق بررسی روابط عمومی الکترونیک و نقش آن در گسترش جذب منابع)مطالعه موردی: سازمان امور مالیاتی استان مازندران(می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان مازندران به تعداد 051 نفرمیباشد.حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر با 108 نفر می باشد. به منظور جمع آوری داده ها , از 2 پرسشنامه استاندارد تحقیق حسینی و قادری ) 1390 ( و مقیمی و رمضان ) 1390 ( استفاده شده است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل به این نتیجه رسیده شد که روابط عمومی الکترونیک در گسترش جذب منابع سازمان امور مالیاتی استان مازندران تاثیر معناداری دارد

لینک کمکی