فایل word بررسی شهر تهران به عنوان یک مقصد گردشگری از منظر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری, براساس مؤلفه آگاهی از مقصد گردشگری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی شهر تهران به عنوان یک مقصد گردشگری از منظر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری, براساس مؤلفه آگاهی از مقصد گردشگری :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

در این پژوهش به دنبال فایل word بررسی شهر تهران به عنوان یک مقصد گردشگری از منظر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری, براساس مؤلفه آگاهی از مقصد گردشگری هستیم. بر این اساس امیدواریم با بررسی مؤلفه آگاهی از پایتخت کشور ایران بعنوانیک مقصد گردشگری بتوانیم گامی مفید در برندسازی شهر تهران برداریم. بنابراین سنجش میزان اثربخشی و ارتباط آگاهی گردشگران از شهر تهران بر ارزش ویژه برند شهر تهران بعنوان یک مقصد گردشگری, انجام این پژوهش را ضرورت می بخشد. روش پژوهش توصیفی, پیمایشی و همبستگی می باشد و در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهشکلیه گردشگران شهر تهران در سال 4931 می باشد. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده استفاده شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 451 نفر در نظر گرفته شده است. بمنظور گردآوری داده ها پرسشنامه ایطبق طیف پنج گزینه ای لیکرت مورد بهره برداری قرار گرفته است. در این تحقیق متناسب با متغیرهای مورد مطالعه و نوعداده های جمع آوری شده, بمنظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از نمونه ها از روش های آماری توصیفی و آماری استنباطی استفاده شده است همچنین با در نظر گرفتن فرضیه های تحقیق و چند متغیری بودن, از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین مؤلفه آگاهی از مقصد گردشگری و انتخاب شهر تهران به عنوان یک مقصد گردشگری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی