فایل word مقاله بررسی اثر هورمون رشد بر فرایند پیری از طریق بررسی فعالیت تلومرازی در سلول های فیبروبلاست پوست ختنه انسانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی اثر هورمون رشد بر فرایند پیری از طریق بررسی فعالیت تلومرازی در سلول های فیبروبلاست پوست ختنه انسانی :

فایل word مقاله بررسی اثر هورمون رشد بر فرایند پیری از طریق بررسی فعالیت تلومرازی در سلول های فیبروبلاست پوست ختنه انسانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است, در تابستان 1389 در یاخته از صفحه 287 تا 294 منتشر شده است.
نام: بررسی اثر هورمون رشد بر فرایند پیری از طریق بررسی فعالیت تلومرازی در سلول های فیبروبلاست پوست ختنه انسانی
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد, که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیری
مقاله هورمون رشد انسانی
مقاله تلومراز
مقاله سلول های فیبروبلاست انسانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: دیزجی عبدالخالق
جناب آقای / سرکار خانم: چاپارزاده نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسی اثرات هورمون رشد بر فرایند پیری از طریق بررسی فعالیت تلومرازی.
مواد و روشها: بدین منظور سلول های فیبروبلاست پوست ختنه انسان به روش کشت اولیه (Primary) از بافت پوست جداسازی و تخلیص و کشت داده شدند. سپس سلولها با غلظتهای متفاوت هورمون رشد تیمار شده و میزان رشد سلولها و روند پیری و فعالیت تلومراز اندازه گیری شد. رشد و تمایز سلولها با تستهایMTT ,BrdU و شمارش سلولی بررسی و روند پیری با تست X-GAL بررسی شد و فعالیت تلومرازی با کیت Telomerase PCR ELISA اندازه گیری شد.
یافته ها: آنالیز نتایج از طریق نرم افزار
SPSS برنامه های آنالیز واریانس یک طرفه و آنالیز واریانس یک متغیره انجام شد. نتایج حاکی از آن بود که سلولهای تیمار شده با غلظت پایین هورمون رشد (01, 1 نانوگرم در میلی لیتر) رنگ آمیزی بیشتر (تعداد بیشتر سلولهای سبز) را نشان دادند که نمادی از تعداد بیشتر سلولهای پیر می باشد, به علاوه تکثیر سلولی همراه با افزایش غلظت هورمون رشد افزایش می یابد و در این مورد, در تست شمارش سلولی اختلاف معنی دار مشاهده شد. نتایج تست تلومرازی نشان داد که با افزایش غلظت هورمون رشد, فعالیت تلومرازی افزایش می یابد, اما اختلاف معنی دار نبود. همچنین دیده شد سلولهای تیمار شده با آب اکسیژنه (H2O2), رشد سلولی و فعالیت تلومرازی کمتر از سلولهای تیمار نشده با H2O2 نشان می دهند و بین اثر حضور و غیاب H2O2 بر فعالیت تلومرازی اختلاف معنی دار مشاهده شد.
نتیجه گیری: روند افزایشی تکثیر سلولی همراه با افزایش غلظت هورمون رشد در تمامی تستهای اندازه گیری میزان رشد سلولی, تایید شد ولی به دلیل اینکه فقط در تست شمارش سلولی اختلاف معنی دار مشاهده شد (و در سایر تست ها اختلاف معنی دار نبود), به طور قطع نمی توان ادعا کرد که هورمون رشد تا غلظت 100 نانوگرم در میلی لیتر بر سلولها اثر ضد پیری دارد. به علاوه به دلیل معنی دار نبودن اختلاف در نتایج تست تلومرازی (بر خلاف روند افزایشی فعالیت تلومرازی همراه با افزایش غلظت هورمون رشد), می توان نتیجه گرفت که تا غلظت 100 نانوگرم در میلی لیتر, هورمون رشد بر فعالیت تلومرازی اثری ندارد.

لینک کمکی